สถานสงเคราะห์เด็ก

บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง

มุ่งพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรีในสังคม

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง

เราเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จดทะเบียนในนามของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดยให้บริการ ดูแล เด็กพิการทุกประเภท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนามุ่งมั่นจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับเรา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบังเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จดทะเบียนในนามของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดยให้บริการ ดูแล เด็กพิการทุกประเภท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา มุ่งมั่นจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เราเป็นมูลนิธิฯ ส่วนน้อยในประเทศไทย ที่ให้การฟื้นฟู ดูแลกลุ่มเด็กพิการ ที่ยากจน และถูกทอดทิ้งเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ซึ่งวัตถุประสงค์ของบ้านคามิลเลียน ฯ คือ การเป็นต้นแบบในการดูแล

เด็กพิการ และที่สำคัญบ้านคามิลเลียนฯ ยังให้ความช่วยเหลือคนพิการ ที่อยู่ในชุมชน คนพิการและครอบครัว

ให้บริการทาง

ด้านสุขภาพ

อบรม

ให้คำปรึกษา

ศิลปะ และดนตรีบำบัด

ฝึกทักษะการดูแล

ตัวเองในชีวิตประจำวัน

วิสัยทัศน์

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง มุ่งพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรีในสังคม

รวมถึงให้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการในทุกด้านตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน

เราให้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการในทุกด้าน

ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน

ศูนย์ให้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการ

ในทุกด้าน

 • ให้การกายภาพ
 • ให้บริการทางด้านสุขภาพ
 • การอบรม และให้คำปรึกษา
 • ศิลปะบำบัด
 • ฝึกทักษะการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน
 • บริการรถ รับ ส่ง สำหรับเด็ก ไป - กลับ
 • ดนตรีบำบัด

ศูนย์ฝึกทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

 • บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง พยายามจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต ให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของเด็ก ๆ พิการ ให้มีทักษะในการ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
 • สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามความเหมาะสม

ทีมงานสหวิชาชีพที่หลากหลายในการดูแลเด็กๆ ผู้พิการ

 • พยาบาลวิชาชีพ

       (คณะพยาบาลศาสตร์ )

 • นักกายภาพบำบัด

       (คณะกายภาพบำบัด )

 • นักสังคมสงเคราะห์

       (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ )

 • คุณครูการศึกษาพิเศษ

       (สาขาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์)

 • คุณครูการศึกษาปฐมวัย

       (สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์)

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กพิการ

 • ให้การพัฒนาทางด้านการศึกษาในรูปแบบ ก.ศ.น.
 • กิจกรรมบำบัดให้แก่เด็กพิการทางด้านสติปัญญา ( ออทิสติก, ดาวน์ซินโดรม )
 • ให้การศึกษากับเด็กพิการทางด้านสายตา
 • การดูแลสุขอนามัยของตนเอง
 • ฝึกแต่งตัว ด้วยตนเอง
 • ฝึกทานอาหารด้วยตนเอง
 • ดูแลตนเองในเรื่องการขับถ่าย
 • การเคลื่อนไหวร่างกายฝึก

โครงการเพื่อน้องพิการ

โครงการ "การศึกษาเพื่อน้องผู้พิการ"

บ้านคามิลเลียนฯให้ความสำคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมากการศึกษาที่เด็กๆได้รับจากบ้านคามิลเลียนฯ เทียบเท่าได้กับการศึกษาระดับการศึกษาทั่วไป ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ "อาหารเพื่อเด็กพิการ บ้านคามิลเลียน"

เรามุ่งหวังที่จะช่วยเหลือ พัฒนา เด็กพิการ และคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง บ้านคามิลเลียนฯ ให้บริการโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โครงการ "ศิลปะบำบัด Art for Hope" เพื่อเด็กพิการ

โครงการศิลปะบำบัดมุ่งเน้นในเรื่องการบำบัดสภาพภายในของเด็ก ๆ คือด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้เด็ก ๆ มีสมาธิ มีความใจเย็น สามารถเข้าร่วมในสังคม และก้าวสู่การพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

โครงการ "เกษตรสร้างสุข" (Happy Farm) เพื่อเด็กพิการ

แหล่งการเรียนรู้ และส่งเสริมสร้างการเรียนรู้สวนเกษตรบำบัดให้กับเด็กๆผู้พิการที่มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งแต่กาย ใจ และการมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงการ "สวนเกษตรบำบัด" เพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมการเรียนรู้สวนเกษตรบำบัด มุ่งพัฒนาเพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งแต่กาย ใจและการใช้ชีวิต อยู่กับธรรมชาติ ช่วยสำหรับฟื้นฟู กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายของเด็กพิการ ให้มีความแข็งแรงขึ้น

โครงการ "ศุกร์ปันสุข" (Home Care) ออกเยี่ยมผู้พิการตามชุมชน

นอกจากจะดูแลน้อง ๆ ผู้พิการที่อยู่ประจำและไป-กลับ แล้วนั้น เรายังคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้พิการ ที่อยู่ในระแวกชุมชนใกล้เคียงที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรอื่นๆ

โครงการ "บริการรถ รับ-ส่ง ให้กับเด็กพิการ"

คุณครูกุ้ง และคุณครูโป้ง จะเป็นผู้เดินทางไปรับ และส่งเด็ก ๆ ทุกคนที่เข้ารับบริการจากบ้านคามิลเลียน ฯ รูปแบบ ไป - กลับ ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ ในเวลา 7.30 น. และ เวลา 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

โครงการ "เหลือ-หนูขอ" เพื่อเด็กพิการ

รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ที่ผู้บริจาคไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้ และมีสภาพดี อาทิเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า (ทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย) เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้จิปาถะทั่วไป

จดหมายข่าวและกิจกรรม

เชิญชวนอ่านจดหมายข่าว "บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง" ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เชิญชวนอ่านจดหมายข่าวบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง ประจำเดือน เมษายน 2567

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็กพอการกับเรา

ช่องทางในการบริจาค

สมัครเป็นอาสาสมัครเพื่อเด็กผู้พิการ

ติดต่อเรา

Name
Email
Phone
Contact Type
Message
0 + 0 =
กรุณากรอกคำตอบของคุณ
ฉันรับทราบและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy